Notícies Ple municipal

Organització del Govern Municipal de Vila-seca

22 Juny 2023

L'alcalde de Vila-seca, Pere Segura, ha donat a conèixer mitjançant diversos decrets, l'organització del govern municipal i la direcció i gestió dels serveis municipals.

Aquests són els punts més destacats dels decrets d'alcaldia:

PRIMER.  Constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, la qual quedarà integrada pels membres següents:

- President:   L'alcalde, Pere Segura Xatruch

- Vocals:

 • Manuela Moya Moya

 • Josep Toquero Pujals

 • Cristina Cid Salavert

 • Lucía Teruel Carrillo

 • Elisabet Torrademé Pascual

 • Esmeralda Núñez Serralta

 • David Rodríguez Vergara

 

SEGON.  Nomenar les Tinentes i Tinents d'alcalde als regidors membres de la Junta de Govern

1a.  Tinenta d'alcalde:     Manuela Moya Moya

2n.  Tinent d'alcalde:       Josep Toquero Pujals

3a.  Tinenta d'alcalde:     Cristina Cid Salavert

4t.   Tinent d'alcalde:       Lucía Teruel Carrillo

5è.  Tinent d'alcalde:       Elisabet Torrademé Pascual

6è.  Tinent d'alcalde:       Esmeralda Núñez Serralta

7è.  Tinent d'alcalde:       David Rodríguez Vergara

 

TERCER. Als efectes de direcció i gestió dels serveis municipals, l'organització del govern municipal queda distribuïda en sis grans àrees amb les següents competències

 1.    ÀREA D'ALCALDIA

  •   Gabinet de l'Alcalde

  •   Secretaria  General i Assessoria Jurídica

  •   Gerència de Coordinació Interdepartamental

 1. ÀREA D'HISENDA, ECONOMIA I FINANCES

  • Intervenció Municipal

  • Tresoreria Municipal

  • Economia i Finances

 1. ÀREA D'INNOVACIÓ I SERVEIS AL TERRITORI

  • Innovació i Polítiques Digitals

  • Sistemes d'Informació Municipal

  • Nou Pla General d'Ordenació Urbana (POUM)

  • Planejament Urbanístic

  • Gestió i Disciplina Urbanística

  • Intervenció i Control de les Activitats Industrials i Comercials

  • Medi Natural, Sostenibilitat i Canvi Climàtic

  • Infraestructures i Obres

  • Mobilitat

 2. AREA DE CULTURA, LLEURE I CONEIXEMENT

  • Cultura i Patrimoni Històric

  • Ensenyament

  • Universitat i Excel·lència

  • Comerç i Consum

  • Esports

 1. ÀREA DE DRETS SOCIALS I PARTICIPACIÓ

  •  Acció Social

  •  Formació Contínua i Ocupació

  •  Benestar Social

  •  Polítiques d'Igualtat Social i de Gènere

  •  Família

  •  Gent Gran

  •  Participació Ciutadana

  •  Desenvolupament Comunitari

  •  Diversitat Funcional

  • Habitatge

  • Infància i Joventut

 1. ÀREA DE SERVEIS GENERALS, RELACIONS CíVIQUES I SEGURETAT

  • Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

  • Trànsit i Regulació de l'Ús Ciutadà de les Vies i els Espais Públics

  • Recursos Humans, Organització i Règim Interior

  • Serveis Públics i Logístics Municipals

  • Agricultura

  • Serveis de Suport General

  • Mercats

  • Platges

  • Assumptes del Nucli de la Pineda

  • Via Pública i Vialitat Rural

  • Assumptes del Nucli de la Plana

  • Relacions Cíviques i Entitats Veïnals

  • Sanitat i Salut Pública

 

Efectuar les següents delegacions genèriques en relació a la gestió de les àrees municipals i nomenar els següents Caps d'Àrea:

Àrea d'Hisenda, Economia i Finances: Elisabet Torrademé Pascual

Àrea d'Innovació i Serveis al Territori: Cristina Cid Salavert

Àrea de Cultura, Lleure i Coneixement: Manuela Moya Moya

Àrea de Drets Socials i Participació: Lucía Teruel Carrillo

Àrea Serveis Generals, Relacions Cíviques Seguretat: Josep Toquero Pujals

 

Delegar la Presidència de l'organisme autònom Patronat Municipal de Música a Manuela Moya Moya.

Delegar la Presidència de l'organisme autònom Patronat Municipal de Turisme a Lluïsa Clavé Muñoz.

 

L'equip de Govern Municipal queda distribuït de la següent manera:

- Pere Segura Xatruch: Alcalde President

- Manuela Moya Moya: Regidora de Cultura, Lleure i Coneixement

- Josep Toquero Pujals: Regidor de Serveis Generals, Seguretat i Civisme

- Cristina Cid Salavert: Regidora d'Innovació i Serveis al Territori

- Lucía Teruel Carrillo: Regidora d'Acció Social i Polítiques d'Igualtat

- Elisabet Torrademé Pascual: Regidora d'Hisenda, Economia i Finances

- Esmeralda Núñez Serralta: Regidora d'Assumptes de la Pineda i Platges

- David Rodríguez Vergara: Regidor d'Habitatge, Canvi Climàtic, Obres i Mobilitat

- Miguel Ángel Almansa Sáez: Regidor d'Assumptes de la Plana, Via Pública i Vialitat Rural

- Alberto Miguel Bartolomé: Regidor d'Esports

- Jordi Trillo Toro: Regidor de Joventut, Relacions Cíviques i Entitats Veïnals

- Lluïsa Clavé Muñoz: Regidora de Turisme

- Nerea Mohino Farré: Regidora de Sanitat i Salut Pública

Image
Image
Image
Image