El ple aprova el conveni que permetrà posar en servei el transport urbà

També s'aprova destinar 10,67 milions d'euros a l'impuls social i econòmic

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca, celebrat telemàticament aquest
divendres 29 de maig a les 17 hores ha aprovat per unanimitat el segon
expedient de modificació de crèdit que ha permès incorporar 10.674.748,23
euros al pressupost municipal.
 
Aquest expedient és el més important de la història de Vila-seca i parteix de la
necessitat de donar una resposta àgil i eficaç a l'actual situació d'emergència
social i econòmica, derivada de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
 
El plenari municipal ha aprovat també el conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Vila-seca, el departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità de Tarragona i
l'empresa T y J Plana, SL per a la millora del transport públic de viatgers per
carretera a Vila-seca. Aquest conveni ha de permetre la posada en servei d'un
autobús municipal per al transport públic de viatgers.
 
D'altra banda, el plenari municipal aprovà la declaració d'inversions
financerament sostenibles del pressupost 2020; va aprovar provisionalment la
modificació de l'ordenança fiscal número 20 reguladora de la taxa per a la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic i va suspendre
parcialment l'ordenança reguladora de les autoritzacions per a l'ocupació de la
via pública amb tendals, taules, cadires i similars dels nuclis urbans de Vila-
seca i la Pineda, mentre duri la vigència de l'aplicació de l'estat d'alarma.
 
El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca va debatre i va aprovar també una moció
conjunta presentada per tots els grups municipals per instar al Govern de
l'Estat a respectar l'autonomia municipal i facilitar que les Corporacions Locals
puguin fer front a la crisi social i econòmica provocada per la COVID-19.