El ple dóna compte sobre l'execució del pressupost municipal

La moció contra la violència de gènere és aprovada per unanimitat

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat el dilluns 9 d'octubre a les 21 hores va donar compte sobre diversos informes en relació al pressupost municipal. De fet, va donar compte sobre l'execució del pressupost general i els moviments de tresoreria a data 30 de juny, sobre les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici de 2018, sobre el període mig de pagament a proveïdors, sobre el compliment dels terminis de pagament i va aprovar l'informe definitiu de la intervenció general de control financer de l'exercici de 2016.

D'altra banda, el ple també va aprovar inicialment la modificació del pla general d'ordenació urbana en l'àmbit de la UAPI-2 i de la UA-PI-3, així com la resposta a les al·legacions presentades pel grup municipal de Vila-seca en Comú respecte els plecs que regeixen la licitació de neteja d'edificis i dependències municipals.

La sessió plenària va debatre i aprovar 1 moció presentada pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

La moció aprovada és:

- Moció presentada pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) en relació al pacte d'Estat contra la violència de gènere. Fou aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.