El ple aprova el conveni amb el Consell Comarcal del Tarragonès en matèria de serveis socials

També debat 6 mocions presentades pel grups municipals

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat el divendres 31 de març a les 21 hores va donar compte de la liquidació pressupostària de l'exercici del 2016 i va aprovar dos convenis. Primer, el nou conveni de cooperació per a la promoció econòmica, empresarial i turística de les comarques tarragonines i en especial de l'aeroport de Reus, entre la Generalitat de Catalunya, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, els Ajuntaments de Reus, Tarragona, Vila-seca, Salou i Cambrils i les Cambres de Comerç de Tarragona, Reus i Valls; i en segon lloc el conveni de delegació de competències i de col•laboració entre l'Ajuntament de Vila-seca i el Consell Comarcal del Tarragonès en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat de l'àrea bàsica de serveis socials de Vila-seca.
 
D'altra banda, el ple també va aprovar l'adaptació de l'ordenança sobre el règim de comunicació prèvia d'obres a la llei 16/2015; el pla especial urbanístic de desenvolupament en SNU al polígon 37 parcel•la 70 i polígon 11 parcel•la 17, presentat per Schütz Ibérica SL; aprovà definitivament les bases del programa Impulsa l'Ocupació i l'ordenança reguladora de les condicions que han de regir les autoritzacions de l'ocupació de la via pública amb taules, tendals, cadires, terrasses i similars de Vila-seca i de la Pineda, i va aprovar la renovació del padró municipal d'habitants que amb referència a l'1 de gener de 2017 es situa en 22.760 habitants.
 
El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca va debatre també diverses mocions presentades pels grups municipals. De les 6 mocions presentades, 5 es van aprovar per unanimitat.
 
Les mocions aprovades són:
- Moció conjunta presentada pels grups municipals de Convergència i Unió (CiU), Vila-seca en Comú (VSC) i Decidim Vila-seca (DV) d'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. Va rebre els vots favorables dels tres grups municipals que la presentaven, l'abstenció del grup del Partit del Socialistes (PSC) i el vot en contra de Ciutadans (C's), Partit Popular (PP) i del regidor no adscrit.
- Moció conjunta presentada pels grups municipals de Convergència i Unió (CiU) i Partit Socialista de Catalunya (PSC) en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l'impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Fou aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.
- Moció presentada pel grup municipal de C's sobre la "Plusvalia Municipal". També fou aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.
- Moció presentada també pel grup municipal de C's per a la creació d'un cens de ADN caní i a favor del civisme. També fou aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.
- Moció presentada pel grup municipal de Vila-seca en Comú (VSC) per a la creació d'un catàleg pels serveis socials del municipi. Fou aprovada per unanimitat dels 21 regidors.
- Moció presentada pel grup municipal del PSC sobre la millora del finançament de les escoles bressol. També fou aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.