Vila-seca destina en serveis socials més de 100 euros per habitant

L'Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha ofert dades incompletes

Segons dades d'execució del pressupost municipal d'aquest any 2016, l'Ajuntament de Vila-seca ha destinat un total de 2,4 milions d'euros en polítiques d'assistència social, el que significa més de 109 euros per habitant. La xifra ve definida per tot el seguit de partides que la hisenda municipal destina a l'ajut a les famílies en base a l'ocupabilitat, la formació per a l'ocupació i l'assistència social.

Amb aquestes dades, l'Ajuntament de Vila-seca posa en qüestió les dades ofertes per la "Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales", recollides en base al Funcional 23 de la comptabilitat feta pública pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i que no té en compte aspectes específics del pressupost municipal de Vila-seca, com ara la despesa destinada als Plans d'Ocupació, a la formació per a l'ocupació, als ajuts d'escolarització, a les bonificacions sobre taxes municipals i als ajuts a la contractació laboral, entre d'altres. A més, aquesta associació no ha tingut en compte els més de 200.000 euros que el Consell Comarcal del Tarragonès destina al funcionament de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials de Vila-seca, fruit de la gestió compartida i mancomunada entre l'Ajuntament de Vila-seca i l‘ens comarcal.

Cal recordar que l'Ajuntament de Vila-seca va destinar l'any 2015 un total d'1,9 milions d'euros a la protecció de les persones i als programes de formació i ajuts per a l'ocupació, i que durant aquest any 2016 l'Ajuntament ha donat el caràcter tècnic de partida oberta a la partida pressupostària d'Atencions Benèfiques i Assistencials, per tal de permetre automàticament la seva ampliació si les necessitats ho requereixen.

Des de l'any 2008, l'Ajuntament de Vila-seca lluita contra la crisi protegint a totes aquelles persones i famílies que ho necessiten, posant en marxa diversos Plans d'Ocupació i donant formació als ciutadans que es troben a l'atur per tal d'orientar-los laboralment.

En aquest sentit, i a banda de tot el paquet de bonificacions sobre els impostos i taxes municipals, l'Ajuntament té definides tres grans àrees com a mesures d'atenció social:

1 - Protecció a les Persones

Partida d'Atencions Benèfiques i Assistencials per a fer front a les necessitats de les persones i les famílies (educació, sanitat, habitatge, ...).

2 – Formació per l'Ocupació

Cursos de Formació Laboral, Plans d'Ocupació Municipal i Programes d'Ocupació en col·laboració amb d'altres administracions.

3.- Programa Impuls a l'Ocupació

Ajuts a la contractació de persones del municipi i ajuts als nous emprenedors i a la creació de noves empreses al municipi de Vila-seca.